Showreglement N.V.v.K. 2017

Inschrijving

1. Alle volgens de FNK erkende langhaarrassen en variëteiten, halflanghaarrassen, exotics en korthaarrassen kunnen voor een tentoonstelling van de N.V.v.K. worden ingeschreven. Ook huiskatten kunnen worden ingeschreven.

2. Inschrijving geschiedt via het formulier op de website of, indien gewenst, via een inschrijfformulier dat op verzoek aan een exposant kan worden toegestuurd.

3. Na inschrijving wordt per e-mail een bevestiging gestuurd. Deze dient door de exposant goed gecontroleerd te worden op juistheid en eventuele fouten dienen per ommegaande te worden doorgegeven aan het inschrijfbureau.

4. Na inschrijving op een andere show nog behaalde titelcertificaten dienen, uiterlijk de dinsdag na de betreffende show, schriftelijk aan het inschrijfbureau te worden gemeld onder vermelding van de vereniging en keurmeester waarbij het betreffende titelcertificaat is behaald. Op de dag van show worden geen klasseveranderingen meer doorgevoerd.

5. Met de wensen van exposanten wordt, indien mogelijk, rekening gehouden bij plaatsing, hierop wordt echter geen garantie worden gegeven.

6. Inschrijving is mogelijk tot sluiting van het inschrijfbureau (één week voor de show) of tot het moment dat het maximaal aantal inschrijvingen bereikt is.

7. De organisatie kan een inschrijving zonder opgaaf van redenen weigeren.

8. Door inschrijving gaat de exposant akkoord met de inhoud van dit showreglement.

Betaling en tarieven

9. Vanaf het moment dat het inschrijfformulier is verstuurd is de exposant het inschrijfgeld verschuldigd. Wijzigingen en terugtrekkingen zijn mogelijk tegen betaling van € 8,= tot twee weken voorafgaand aan de show. Daarna zijn geen wijzigingen meer mogelijk en dient, ongeacht of de betreffende kat op show verschijnt, het volledige inschrijfgeld betaald te worden.

10. Betaling kan geschieden via overmaking naar het op de bevestiging vermelde rekeningnummer. Betaling contant aan de zaal is mogelijk tegen een extra betaling van € 2,50 aan administratiekosten.

11. Showtarieven.

De showtarieven voor 2016 zijn:
  Leden Niet Leden
Raskat € 20,00 € 24,00
Huiskat € 15,00 € 17,50
Nest € 30,00 € 33,00
Buiten Mededinging € 16,00 € 20,00
Determinatie (kleur) € 10,00 € 12,00
Extra kooi € 15,00 € 15,00
Catalogus (verplicht) € 5,00 € 5,00
Ringkeuring € 7,50 € 7,50
Omruiling € 8,00 € 8,00

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Bij inschrijving van een nest mag de moederpoes gratis buiten mededinging meegenomen worden. Indien de moederpoes gekeurd dient te worden wordt de gewone prijs gehanteerd.

13. Per exposant heeft tevens één begeleider gratis toegang tot de showlocatie. Overige begeleiders dienen een toegangsbewijs te kopen. Leden van de NVvK hebben gratis toegang op vertoon van hun lidmaatschapsnummer.

Gezondheid en veterinaire keuring

14. De veterinaire keuring vindt plaats op de showdag van 7.15 tot 9.15 uur.

15. Iedere kat die naar het oordeel van de dierenarts niet in conditie is om aan de show deel te nemen, wordt geweigerd om deel te nemen aan de show en zal onmiddellijk van de showlocatie moeten vertrekken. Indien een besmettelijke aandoening wordt vermoed worden ook de andere (al dan niet ogenschijnlijk gezonde) katten afkomstig van hetzelfde woonadres, geweigerd. Het is niet toegestaan om een kat in de auto te laten verblijven tijdens de show.

16. Ook tijdens de show kunnen katten, die volgens het bestuur van de NVvK een gezondheidsrisico zouden kunnen zijn, verwijderd worden van de show.

17. Op de dag van de show dient voor iedere aanwezige kat een geldig bewijs van enting tegen kattenziekte en niesziekte te worden overgelegd, dat minimaal twee weken oud en maximaal een jaar oud (voor dood vaccin) of maximaal twee jaar oud (voor levend vaccin) dient te zijn. Bij kittens geldt de eerste enting, deze dient binnen twee maanden te worden herhaald. De herhalingsenting dient minimaal één week oud te zijn. Entingen gegeven vanaf de leeftijd van drie maanden gelden als volledige enting en niet als jeugdenting en dienen dus minimaal twee weken oud te zijn.

18. Exposanten die een kat vanuit het buitenland meebrengen dienen tevens een bewijs van enting tegen rabiës te overleggen. Deze enting dient minimaal 21 dagen oud te zijn en is geldig tot de datum vermeld op het entbewijs.

19. Voor witte dieren dient een bewijs van horendheid te worden overgelegd.

20. Andere redenen tot uitsluiting van deelname zijn:

a. De aanwezigheid van vlooien, parasieten of oormijt;

b. Vermoeden van besmetting met ringworm;

c. Opgezette lymfeklieren; en

d. Zichtbare zwangerschap.

21. Bij twijfel volgt overleg met het Hoofd Veterinaire Keuring, die uiteindelijk de doorslag zal geven. Het oordeel van het Hoofd Veterinaire Keuring is bindend.

Huishoudelijk reglement

22. Gedurende de show dienen exposanten de aanwijzingen van medewerkers van de show op te volgen. Indien een exposant zich tijdens de show misdraagt dan wel aanwijzingen van medewerkers niet opvolgt, kan dit leiden tot diskwalificatie en verwijdering van de show.

23. Alle ingeschreven katten dienen gedurende de gehele tentoonstelling in de tentoonstellingshal te verblijven. Katten die tussentijds uit de hal worden verwijderd zullen worden gediskwalificeerd. Zij ontvangen de eventuele behaalde titelcertificaten niet.

24. Showkooien hebben een afmeting van 50x50x50 cm. Tussendeurtjes kunnen naar wens door de exposant worden geopend of gesloten, het is echter niet toegestaan om tussenschotten in het geheel te verwijderen. Het gebruik van showgordijntjes en een bodemkleedje is verplicht.

25. Het is verboden katten te plaatsen in andere dan door de organisatie aangewezen kooien. Overtreding hiervan kan leiden tot verwijdering van de show.

26. Het voeren van afschrikwekkend voedsel (zoals prooidieren) is niet toegestaan. Het geven van dekkingen tijdens de show is niet toegestaan. Overtreding van deze regels kan leiden tot verwijdering van de show.

27. Het is niet toegestaan om tijdens de show katten te verkopen.

28. Beschadiging aan kooien kan op de betreffende exposant worden verhaald.

29. Andere dieren dan de ingeschreven katten worden niet toegelaten in de showhal.

30. Per exposant zijn twee stoelen beschikbaar.

31. De exposanten wordt vriendelijk verzocht om na afloop van de show de stoelen op te stapelen, het afval in de daarvoor bestemde bak/zak te deponeren en de zaal netjes achter te laten.

De keuring

32. Overmatig gepoederde of kunstmatig gekleurde katten kunnen worden gediskwalificeerd.

33. Halsbandjes, tuigjes of andere accessoires zijn tijdens de keuring niet toegestaan.

34. De keurmeester dient elke kat afzonderlijk op tafel te nemen en te keuren. Iedere kat die niet door de keurmeester rustig op de tafel gehouden kan worden zal hiervoor in het ergste geval door de keurmeester worden gediskwalificeerd.

35. De uitslagen van de show zullen worden gepubliceerd op de website en in het verenigingsblad van de NVvK.

36. Namen van de aanwezige keurmeesters worden via de showcatalogus bekendgemaakt.

37. Tijdens de keuringen mogen maximaal twee personen per kat de keurruimte betreden.

Aansprakelijkheid

De Nederlandse Vereniging van Kattevrienden is niet aansprakelijk voor:

- Schade aan personen, dieren, materialen en persoonlijke eigendommen van exposanten en bezoekers, tijdens de show ontstaan en aangebracht.

- Het zoekraken van dieren, materialen en persoonlijke eigendommen van exposanten en bezoekers tijdens de show.

- Ziekten die katten op de show mochten oplopen en de daaruit voortvloeiende kosten, dan wel verlies of ontsnappen van katten.

- Ziekten en verwondingen die exposanten, begeleiders of bezoekers op de show mochten oplopen, en de daaruit voortvloeiende kosten.

Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de NVvK.

Dit Showreglement is vastgesteld door de N.V.v.K.